Privacy statement

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons privacy beleid. Dit beleid beschrijft welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe wij deze verwerken.

Module Personeelsdiensten BV en Module Uitzendorganisatie BV (hierna: Module) gevestigd aan de Overschieseweg 305, 3112 NC Schiedam met nevenvestigingen in Woerden en Breda, behandelt persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verzamelen van persoonsgegevens

Vanaf het moment dat u uw gegevens invult op onze website, u zich inschrijft op één van onze vestigingen of u zich op een andere manier aanmeldt om gebruik te maken van onze dienstverlening, verzamelen wij uw gegevens. Wij kunnen ook gegevens van u verzamelen en u vervolgens benaderen of u interesse heeft in eventuele bemiddeling door Module, wanneer u gegevens hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u in onze dienstverlening geïnteresseerd zou kunnen zijn. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en respecteren uw wens om wel danwel niet door ons te worden benaderd; pas wanneer u zich inschrijft op één van bovengenoemde wijzen worden uw gegevens bewaard. We gaan met uw gegevens om zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening; bemiddeling, uitzenden, werving & selectie en payrolling en de hieruit voortvloeiende personeelsadministratie.

Wij verwerken uw gegevens om

 • u hiermee (werkgerelateerde) aanbiedingen te doen en u informatie te verstrekken over onze dienstverlening
 • uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen overleggen in verband met bemiddeling naar een baan
 • relevante administratie te kunnen uitvoeren tijdens de bemiddeling en tijdens het aangaan van een arbeidsrelatie voor optimale naleving van wet- en regelgeving
 • het uitoefenen van accountantscontrole conform de geldende regelgeving mogelijk te maken
 • het laten uitvoeren van audits om te kwaliteit van onze organisatie te waarborgen mogelijk te maken
 • u een geautomatiseerde email te zenden overeenkomstig uw voorkeuren via onze vacature emailservice. Dit gebeurt uitsluitend indien u zichzelf hiervoor online heeft aangemeld via opt-in.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u

Wij verzamelen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. In sommige gevallen zijn aanvullende gegevens wenselijk om onze dienstverlening beter af te kunnen stemmen op uw wensen of de vragen vanuit de opdrachtgever. U bent zelf verantwoordelijk voor de (juistheid en relevantie van) gegevens die u verstrekt.

Wij verzamelen de volgende gegevens bij inschrijving:

 • NAW gegevens, andere contactgegevens.
 • uw CV, informatie over (gewenste) salaris, beschikbaarheid, (gewenste) werktijden, opleiding, werkervaring
 • gegevens die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de geschiktheid, zoals referenties.
 • wij verzoeken uw ID bewijs te mogen inzien om vast te kunnen stellen of u gerechtigd bent te werken volgens de Wet Arbeid Vreemdelingen en of Module acties moet ondernemen om een vergunning aan te vragen.
 • pasfoto (indien u deze vrijwillig versterkt)

Wij verzamelen de volgende gegevens wanneer u voor Module werkt, gaat werken of heeft gewerkt:

 • BSN-nummer, kopie ID-bewijs, geslacht
 • overige gegevens om een correcte personeels-, salaris- en verzuimregistratie te kunnen voeren.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens

Module kan uw persoonsgegevens delen met haar gelieerde entiteiten, opdrachtgevers, onderaannemers, die in opdracht van Module diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, overheidsinstanties, controlerende organen, leveranciers of aan instanties wanneer Module hiertoe wettelijk is verplicht.

Module geeft de gegevens door op basis van gerechtvaardigd belang en redenen zoals genoemd onder de kop ‘Waarom verzamelen wij persoonsgegevens’.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

De verzamelde gegevens bij inschrijving indien u nog niet voor Module heeft gewerkt: Tot 2 jaar na het laatste contact wordt u uitgeschreven, tenzij u aangeeft ingeschreven te willen blijven. Indien u aangeeft niet meer door Module te willen worden bemiddeld, wordt u uitgeschreven en niet meer benaderd. Uw gegevens worden definitief verwijderd. Als Module meent u niet van dienst te kunnen zijn, worden uw gegevens binnen 5 werkdagen verwijderd. Module heeft in dit geval geen grond om uw gegevens te bewaren.

Indien u niet voor Module heeft gewerkt, maar wel bent bemiddeld via Werving en Selectie: tot 2 jaar na het laatste contact.

Indien u voor Module werkt of heeft gewerkt.

Na einde dienstverband zijn uw persoonsgegevens 2 jaar beschikbaar en worden conform de wettelijke vereisten 7 jaar in een afgeschermde omgeving bewaard voor fiscale en overige wettelijke verplichtingen en audits.

Indien u niet opnieuw door Module wilt worden bemiddeld, wordt u niet meer benaderd. Uw gegevens komen een beveiligde afgeschermde omgeving en kunnen alleen worden gebruikt voor de verplichtingen zoals hierboven genoemd. Ze worden definitief verwijderd na 7 jaar.

Vacatureservice:

Zolang u zelf aangeeft gebruik te willen maken van dit geautomatiseerde aanbod van vacatures per email. Via opt-out zet u deze service via de email uit en krijgt u geen email meer.

Persoonsgegevens van relaties

Module onderhoudt zakelijke relaties met ondernemingen, doet aanbiedingen en verstrekt informatie over haar dienstverlening en sluit opdrachten af. Module onderhoudt contact met leveranciers en diverse instanties voor de bedrijfsvoering en uitoefening van haar diensten. Hiervoor verwerkt Module de contactgegevens van de contactpersonen. Deze gegevens kunnen zijn: namen, contactgegevens en functies.

Ten behoeve van bemiddeling of ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie of wettelijke verplichting kan Module de verkregen persoonsgegevens doorgeven aan de andere aan Module gelieerde entiteiten, sollicitanten, kandidaten, onderaannemers (bewerkers) die namens of in opdracht van Module diensten verlenen en in gevallen van wettelijke verplichtingen. De doorgegeven persoonsgegevens worden beschermd bij de verwerker.

Beveiliging

Module doet haar uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Dit doen wij via administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Wanneer gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens of in opdracht van Module diensten verlenen, stelt Module middels een overeenkomst zeker dat ook zij de persoonsgegevens goed beveiligen.

Uw rechten

Indien wij uw gegevens verwerken, hebt u op verzoek recht op toegang tot deze gegevens. U kunt ons tevens verzoeken gegevens te wijzigen als die niet correct (meer) zijn. In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. U kunt hiertoe bij Module een verzoek indienen. Wij onderzoeken vervolgens of aan dit verzoek kan worden voldaan. Dit is afhankelijk van de wettelijke rechten of verplichtingen waaraan Module moet voldoen om gegevens te bewaren. Op uw verzoek hiertoe zullen wij binnen 5 werkdagen reageren.

Wijzigingen

Module kan van tijd tot tijd veranderingen aanbrengen in haar Privacybeleid. De actuele versie vindt u op onze website www.module.nl

Contact

Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens dan kunt u per email contact met ons opnemen via: privacy@module.nl.

Ook als er een vermoeden is van een datalek kunt u dit via dit email adres zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven.

Module, mei 2018-1